239 hình ảnh đẹp về Phúc Lộc Thọ, hình ảnh chất lượng cao update trên shutterstock.com

Sculpture of Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), The Gods of Good Fortune, Prosperity, and Longevity

Giới thiệu đến anh chị thiết kế khoảng 239 hình ảnh đẹp về Phúc Lộc Thọ, bao gồm ảnh chụp, ảnh thiết kế vector file .AI , EPS , một số hình ảnh vector , ảnh stock tuyệt đẹp từ shutterstock. 

XEM CHI TIẾT >>
Link về 239 hình ảnh về Phúc Lộc Thọ tại đây https://goo.gl/zXY1ft

– Chúng tôi nhận mua giúp những file này dành cho những người không biết thanh toán online . Mời bạn truy cập https://hinh365.com để xem bảng giá, hoặc chat với hỗ trợ viên ở bảng chát cuối trang web này

LIÊN HỆ

 • Email: [email protected]
 • Trong giờ hành chính bạn chat với bên mình qua Chatbox ở cuối trang
 • Ngoài giờ hành chính bạn nhắn tin về: 0918491852 (vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi)

 

HOK LOK SIEW or FU LU SHOU three gods of chinese people.

 

Chinese gods of luck

 

Chinese gods of luck

 

 Fu Lu Shou on rad background.

 

Fu Lu Shou on white blackgroud

 

Gods of the Chinese isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), Prosperity (Lu,Lok), and Longevity (Shou,Siu)

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity on Red Texture Background Vector Illustration

 

Still life of Three Chinese lucky gods, Fu Lu Shou statues, or Hock Lok Xiu

 

Three Chinese lucky gods,Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou Hock Lok Siew

 

Three Chinese lucky gods,Fu Lu Shou statues, or Hock Lok Xiu on White background

 

Gods of the Chinese isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), Prosperity (Lu,Lok), and Longevity (Shou,Siu)

 

 Good Fortune (Fu,Hok), Prosperity (Lu,Lok), and Longevity (Shou,Siu) statue. Wat Samarnrattanaram, Chachoengsao, Thailand.

 

Chinese characters 'fu lu shou': in traditional culture of China, is name of three gods. The three gods represent family happiness, career success and health. The word represent best wish for future.

 

Shou Symbol, Lotus - chinese character for longevity & good health

 

Cartoon of Fu Lu Shou on background.

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity Vector Illustration

 

Shou Symbol, Lotus - chinese character for longevity & good health

 

Chinese Lu Symbol in Pop Art Style Vector Icon

 

Fu Lu Shou (Fu Lu Shou). tree gods of the chainese on white background.

 

Watercolor red color symbols of three Chinese Gods bringing luck, prosperity and longevity (sanxing) hand drawn with black ink frame

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity Raster Illustration

 

3 lucky gods of chinese smiling / Sanxing the gods of the three stars and the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity(Shou) in Chinese religion.

 

Fu Lu Shou three word for Chinese greeting best meaning

 

HONG KONG/SAR-JANUARY 22, 2017: Statues of Sanxing Deities Fu Lu and Shou the Gods of three stars and three qualities of prosperity status and longevity in the Chinese religion.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Chinese Symbol Calligraphy Ink Brush Strokes in Border Circle with Text of Good Fortune Prosperity and Longevity on Red Texture Background Raster Illustration

 

Seven Lucky Gods

 

Chinese god of fortune, prosperity and longevity figurine called three goddesses Fu Lu Shou in the small garden

 

Golden Sculpture of Three Chinese Gods Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), The Gods of Lucky and Good Fortune and Longevity for Decoration, Chinese God

 

Three gods of Chinese people isolated on white background, Hock Lok Siew or Fu Lu Shou

 

Mini Golden Sculpture of Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), 
The Gods of Good Fortune, Prosperity, and Longevity for decoration, Chinese Gods. Isolated on Red (Chinese Belief)

 

An altar with the Chinese house-gods Lu, Fu and Shou

 

An altar with the Chinese house-gods Lu, Fu and Shou

 

An altar with the Chinese house-gods Lu, Fu and Shou

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Singapore, Singapore - May 14, 2017 : The Sanxing so called Three Stars, who are Prosperity, Status and Longevity statue at Haw Par Villa is a theme park at Singapore.

 

Hok Lok Xiu

 

Hok Lok Xiu

 

close up Chinese god hok-lok-su plaster figure doll for decoration on white isolate and path

 

Fu, Lu, and Shou (The Sanxing)
God of happiness, The Sanxing are the gods of the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity (Shou) in Chinese religion.

 

Fu, Lu, and Shou (The Sanxing)
God of happiness, The Sanxing are the gods of the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity (Shou) in Chinese religion.

 

Fu, Lu, and Shou (The Sanxing)
God of happiness, The Sanxing are the gods of the three qualities of Prosperity (Fu), Status (Lu), and Longevity (Shou) in Chinese religion.

 

Chinese gods statue

 

Chinese lucky gods, Hock or Fu statues "God of Wealth" on White background, God of Fortune (Fu,Hok)

 

Chinese lucky gods, Shou or Xiu statues "God of Longevity" on White background, God of Longevity (Shou,Siu)

 

Chinese New Year. God happy and lucky.God of Fortune Hock Lok Xiu.

 

Fu Lu Shou ,Three Chinese lucky gods , Three lucky

 

Fu Lu Shou

 

 Fu Lu Shou Statue
made from wood.

 

 Fu Lu Shou Statue

 

3 Chinese gods named " Hock Lok Siew "

 

Happiness, wealth and longevity symbols on car dashboard

 

Happiness, wealth and longevity symbols on car dashboard

 

Set of Chinese lucky gods,Shou or Xiu statues "God of Longevity" on White background

 

Ceramic Statue of Chinese Gods isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), God of Prosperity (Lu,Lok), and God of Longevity (Shou,Siu), Focus on Hok

 

Ceramic Statue of Chinese Gods isolated on white background; God of Fortune (Fu,Hok), God of Prosperity (Lu,Lok), and God of Longevity (Shou,Siu)

 

Golden statue of Chinese deities called Fu Lu Shou or Three Stars God. Concept of blessings, prosperity and longevity. Shot with natural light. Slightly defocused and close-up shot. Copy space.

 

Chinese stream cake in red paper cup.Text on the plate is"fu(luck) lu(fortune)shou(long live)xi(joyful)

 

Chinese stream cake in red paper cup.Text on the plate is"fu(luck) lu(fortune)shou(long live)xi(joyful)

 

Chinese stream cake in red paper cup.Text on the plate is"fu(luck) lu(fortune)shou(long live)xi(joyful)

 

Chinese stream cake in red paper cup.Text on the plate is"fu(luck) lu(fortune)shou(long live)xi(joyful)

 

Wood Statue of Chinese Gods, of Fortune (Fu,Hok), of Prosperity (Lu,Lok), and of Longevity (Shou,Siu), Select Focus. (Public)

 

Wood Statue of Chinese Gods, of Fortune (Fu,Hok), of Prosperity (Lu,Lok), and of Longevity (Shou,Siu), Select Focus. (Public)

 

Wood Statue of Chinese Gods, of Fortune (Fu,Hok), of Prosperity (Lu,Lok), and of Longevity (Shou,Siu), Select Focus. (Public)

 

Wood Statue of Chinese Gods, of Fortune (Fu,Hok), of Prosperity (Lu,Lok), and of Longevity (Shou,Siu), Select Focus. (Public)

 

Three gods of the Chinese, Fu Lu Shou. (Hock Lok Siew), isolated in white

 

Wood Statue of Chinese Gods, of Fortune (Fu,Hok), of Prosperity (Lu,Lok), and of Longevity (Shou,Siu), Select Focus.

 

Fu Lu Shou the chinese prosperity symbols

 

the three gods of fortune prosperity and longevity

 

Chinese god statue

 

Chinese god statue

 

Golden statue of Chinese deities called Fu Lu Shou or Three Stars God. Concept of blessings, prosperity and longevity. Shot on White background.

 

Concept of blessings,prosperity and longevity of Golden statue of Chinese deities called Fu Lu Shou,Three Stars God with many thai coins on white background:select focus with shallow depth of field.

 

Three statues of Chinese gods of good fortune on a white background

 

Set of Chinese lucky gods,Hock or Fu statues "Military God of Wealth" on White background

 

Set of Chinese lucky gods,Lok or Lu statues "God of Wealth" on White background

 

Wood Statue of Chinese Gods, of Fortune (Fu,Hok), of Prosperity (Lu,Lok), and of Longevity (Shou,Siu), Select Focus. public

 

Fu Lu Shou the three symbol used in Chinese culture to denote the three attributes of a good life

 

Three color jade necklace Honey Jade Bracelet Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Honey Jade Bracelet Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Honey Jade BraceletChinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Honey Jade Bracelet Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

Three color jade necklace Chinese people called the Fu Lu Shou.

 

BANGKOK, THAILAND - APR, 06: The gold color plastic chinese god hold the peach on April 06, 2016 in Bangkok Thailand.

 

close up Chinese god hok-lok-su plaster figure doll for decoration on white isolate and path

 

HOK LOK SIEW or FU LU SHOU three gods of chinese people.

 

Shou:Means longevity Xiu is a characteristic of the old man look good. Long white beard and bald.